Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift ( avgiftsplikt på teletorgtjenester)

Ot.prp. nr. 82, innst. O. nr. 107, besl. O. nr. 110 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. O. nr. 107 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993