Lov om politiet ( politiloven)

Ot.prp. nr. 83 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen ( Trukket tilbake ved Ot.meld. nr. 2 for 1992-93)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet