Lov om endringer i sjøfartsloven ( heving av begrensningsbeløpene ved passasjertransport)

Ot.prp. nr. 76, innst. O. nr. 84, besl. O. nr. 96 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 29.04.1993 Innst. O. nr. 84 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 11.05.1993