Lov om endringer i straffeloven m.v. ( hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger) ( heleri)

Ot.prp. nr. 53, innst. o. nr. 89, besl. O. nr. 104 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1993 Innst. O. nr. 89 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1993