Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting ( permanente regler om sanksjoner ved overtredelser av kringkastingslovgivningen) ( reklame og sponsing)

Ot.prp. nr. 99 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet