Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 137 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   For å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (returdirektivet) i norsk rett, jf. Prop. 2 S (2010-2011) og Innst. 148 S (2010-2011), har Stortinget vedtatt endringer i utlendingsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2010