Lov om endring i lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond ( SND) ( Svalbard)

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 59, besl. O. nr. 68 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.02.1993 Innst. O. nr. 59 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 16.02.1993