Lov om endring i lov av 8. juni 1928 nr. 2 om postvesenet

Ot.prp. nr. 47, innst. O. nr. 72, besl. O. nr. 80 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1993 Innst. O. nr. 72 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.03.1993

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.1993