Lov om vern mot smittsomme sykdommer ( smittevernloven)

Ot.prp. nr. 91 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er til behandling i sosialkomiteen NB! Lovutkast til ny lov om særlige tiltak mot HIV / AIDS epidemien ble besluttet lagt til side i Sosialdepartementet, og istedet fremlegge St.meld. nr. 29 for 1987-88)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet