Lov om endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister ( NIS)

Ot.prp. nr. 45, innst. O. nr. 100, besl. O. nr. 109 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 100 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993