Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 3 for 1992-93 om lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskolar og private skular som gjev vidaregåande opplæring ( privatskulelova)

Ot.meld. nr. 1, innst. O. nr. 60 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1993 Innst. O. nr. 60 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 23.02.1993