Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i visse andre lover ( tidskonto)

Ot.prp. nr. 107, innst. O. nr. 139, besl. O. nr. 149 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen ( NOU 1993:12 Tid for barna. Tidskontoutvalgets utredning) Innstilling avgitt 03.06.1993 Innst. O. nr. 139 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993