Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om endring i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse ( AFP)

Ot.prp. nr. 98, innst. O. nr. 114, besl. O. nr. 136 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. O. nr. 114 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993