Lov om endringer i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. ( utvidet namsmyndighet)

Ot.prp. nr. 94, innst. O. nr. 117, besl. O. nr. 125 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.05.1993 Innst. O. nr. 117 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993