Lov om endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. ( alkoholloven) ( skjenking av alkohol i Forsvarets befalsmesser)

Ot.prp. nr. 95, innst. O. nr. 132, besl. O. nr. 126 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 132 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993