Lov om endring av lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 102, innst. O. nr. 125, besl. O. nr. 122 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 125 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993