Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 267 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i alkoholloven. Blant annet vil det nå bli tillatt med salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Dette ble vedtatt mot stemmene til Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.04.2011