Lov om endringer i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret ( frikjøpsordningen for tilfluktsrom m.m.)

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 16, besl. O. nr. 15 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.11.1991 Innst. O. nr. 16 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1991