Lov om endring i straffeloven

Ot.prp. nr. 46, innst. O. nr. 64, besl. O. nr. 87 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1992 Innst. O. nr. 64 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.1992