Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven)

Ot.prp. nr. 29 for 1990-91, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 6, besl. L. nr. 1, besl. O. nr. 12 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. O. nr. 9 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 25.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.11.1991