Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Prop. 78 L (2010-2011), Innst. 322 L (2010-2011), Lovvedtak 50 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 322 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med finanskomiteens innstilling sluttet seg enstemmig til regjeringens forslag til endringer i skattelovens bestemmelser om skattefri omorganisering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2011