Lov om endringer i domstolloven mm (lekdommerutvalgene m.m.)

Ot.prp. nr. 69 for 1990-91, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 9 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. O. nr. 7 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 19.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.1991