Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i visse andre lover - Sanksjonsregler m.v.

Ot.prp. nr. 73 for 1990-91, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 2 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.10.1991 Innst. O. nr. 3 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 10.10.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.10.1991