Lov om endring i lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker m.v.

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 10 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1991 Innst. O. nr. 14 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 22.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.1991