Lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 34, besl. L. nr. 4, besl. O. nr. 46 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1991 Innst. O. nr. 34 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1991

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 23.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.01.1992