Lov om endring i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 56 tredje ledd

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 26, besl. O. nr. 20 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. O. nr. 26 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991