Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 67 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.03.1992 Innst. O. nr. 45 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1992

   Behandlet i Odelstinget: 31.03.1992