Lov om godtgjørelser for stortingsrepresentantene

Innst. 89 L (2011-2012), Lovvedtak 27 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 05.12.2011 Innst. 89 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter. Den nye loven vil erstatte lov 30. juni 1954 nr. 11 om godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Hele regelverket om stortingsrepresentantenes godtgjørelser mv. revideres. I hovedsak videreføres de gjeldende reglene om godtgjørelse mv., med noen viktige endringer. Ordningene med etterlønn og ventegodtgjørelse oppheves, og det innføres rett til å søke om fratredelsesytelse i inntil 3 måneder. Deretter kan det søkes om etterlønn med 2/3 av godtgjørelsen, i inntil 12 måneder. Begge ytelsene kan bortfalle eller avkortes mot annen inntekt. Ordningen med daglige diettpenger oppheves, og det innføres en ordning med rett til diett etter påkrav, ut fra antall døgn faktisk borte fra hjemmet. Reglene i den nye loven vil fylles ut av en ny forskrift om godtgjørelse for stortingsrepresentanter som vedtas samtidig som loven, jf. Innst. 90 S (2011-2012).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2011