Lov om endringer i barneloven, bidragsinnkrevingsloven og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 36, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 93 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forbruker- og administrasjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. O. nr. 63 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.1992