Lov om endring i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten m.m.

Ot.prp. nr. 41, innst. O. nr. 55, besl. O. nr. 73 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 10.04.1992 Innst. O. nr. 55 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.1992

   Behandlet i Odelstinget: 30.04.1992

   Behandlet i Lagtinget: 05.05.1992