Lov om endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Ot.prp. nr. 88, innst. O. nr. 91, besl. O. nr. 113 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. O. nr. 91 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1992