Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at det opprettes en egen stortingskomite i henhold til Forretningsordenens § 14 for å undersøke påstandene fra førstestatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngripen fra Regjeringens side i en verserende etterforsknings underlagt påtalemyndigheten

Dokument nr. 8:33 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet