Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 51 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1992 Innst. O. nr. 39 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1992

   Behandlet i Odelstinget: 10.03.1992

   Behandlet i Lagtinget: 17.03.1992