Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.fl.

Ot.prp. nr. 64, Kap. 5, fradrag for tap og tapsavsetninger, innst. O. nr. 96, besl. O. nr. 131 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.06.1992 Innst. O. nr. 96 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.1992