Lov om endring i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) m.v.(innkreving av bøter)

Ot.prp. nr. 75 for 1989-90, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 1 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.10.1990 Innst. O. nr. 1 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.10.1990

   Behandlet i Odelstinget: 12.10.1990

   Behandlet i Lagtinget: 26.10.1990