Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 8 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. O. nr. 11 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1990