Lov om endringer i domstolloven m.m. (advokatlovgivningen m.m.)

Ot.prp. nr. 7, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 56 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1991 Innst. O. nr. 50 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1991