Tilbaketrekking av St.prp. nr. 9 for 1990-91 om endra løyvingsvedtak m.v. for 1990 for Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsidiar, Tilskott til fylkeskommunale samferdselsformål, Jernbaneformål, Post, Telekommunikasjonar og Statens teleforvaltning

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 29 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1990 Innst. S. nr. 29 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1990