Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr og lov om endringer i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

Ot.prp. nr. 12, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 9 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1990 Innst. O. nr. 14 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1990