Lov om endringer i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg og i lov av 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 28 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 31.01.1991 Innst. O. nr. 23 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1991

   Behandlet i Odelstinget: 07.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.02.1991