Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 43, innst. O. nr. 85 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. O. nr. 85 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991