Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 311 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som klargjør at det skal være adgang til å bruke varslings- og lokaliseringsteknologi i tilknytning til helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som ikke har forutsetninger for å kunne ta stilling til slik bruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013