Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Prop. 91 L (2012-2013), Innst. 312 L (2012-2013), Lovvedtak 75 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 312 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven som innebærer at ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern skal fornærmede eller dennes etterlatte varsles dersom det vurderes at endringen har betydning for dem. Alle partier var enig om at slik varsling skal skje, men det var uenighet om hvem som skal foreta varslingen. Med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble det vedtatt at det er faglig ansvarlig som skal foreta sli varsling. Stortinget har med stemmene til Arbeiderparitet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterparitet også vedtatt at i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og regionale sikkerhetsavdelinger kan etter en individuell vurdering av pasientens tilstand dør til pasientrom låses om natten, dersom pasienten er over 16 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013