Lov om endringer i straffeloven m.m. ( straffansvar for foretak)

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 55, besl. O. nr. 58 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (vedlegg NOU 1989:11 Straffansvar for foretak) Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. O. nr. 55 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 30.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1991