Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

Prop. 155 L (2012-2013), Innst. 144 L (2013-2014), Lovvedtak 41 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.03.2014 Innst. 144 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Endringene gjelder blant annet skyldners forsøk på å komme til en utenrettslig gjeldsordning på egen hånd (egenforsøket). Egenforsøk skal nå bare kreves i saker som egner seg for dette og hvor det ikke fremstår som usannsynlig at en utenrettslig ordning vil kunne komme i stand. Låneopptak i gjeldsforhandlingsperioden skal ikke lenger kreve samtykke fra samtlige kreditorer, men erstattes med samtykke fra namsmannen. Utenlandsboende med tilknytning til Norge kan i dag ikke søke om gjeldsforhandling. Loven er endret slik at søknad om gjeldsforhandling fra utlandet i noen tilfeller kan behandles av norsk namsmyndighet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.03.2014