Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen og i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 65, besl. O. nr. 60 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1991 Innst. O. nr. 65 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991