Lov om endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 43 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 21.03.1991 Innst. O. nr. 36 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.04.1991