Endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 72 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. O. nr. 57 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991