Lov om endringer i lov av 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Ot.prp. nr. 35 (1996-97), Innst. O. nr. 79 (1996-97), beslutning. O. nr. 100 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1997 Innst. O. nr. 79 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997