Lov om endring i lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v.

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 68, besl. O. nr. 67 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 31.05.1991 Innst. O. nr. 68 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991